Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Tú; TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970652/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn muốn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo cũng như sự cần thiết phải ban hành các quy định về hỗ trợ DNNVVKNST. Thực trạng pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, thực tiễn thi hành tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.