Tác giả: Nguyễn Thị Út Thiệt; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597053/ Th308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tố cáo và giải quyết liên quan đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật hành chính điều chỉnh vấn đề tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh.