foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Vũ, PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về thi đua, khen thưởng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về thi đua, khen thưởng nhìn từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Hồ Nam Hưng, PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ H556. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, qua đánh giá thực trạng về chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, luận văn đề ra những quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Đặng Quốc Khởi, PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Kh462. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống hóa làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhằm bảo đảm Hội đồng nhân dân tỉnh thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Đức Đương, PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970277/ Đ561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và pháp lý về vai trò của Viện kiểm sát đối với việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thứ hai, phân tích, đánh giá để phản ánh các quy định pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát đối với việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước để phát hiện những bất cập, hạn chế còn tồn tại liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính này. Thứ ba, đề xuất được các giải pháp để hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao vai trò của Viện kiểm sát đối với việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời đưa ra các kiến nghị về mặt tổ chức thực hiện để phát huy vai trò của Viện kiểm sát đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính này trong thực tiễn.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thân, PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Th121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện và trên cơ sở đó, khảo sát, phân tích và đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Luận văn có nhiệm vụ làm rõ vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong tổ chức bộ máy nhà nước và trong hệ thống chính quyền cơ sở; Khảo sát thực tiễn để thu thập những số liệu về vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tại tỉnh Cà Mau; Tìm ra các hạn chế và nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tại tỉnh Cà Mau.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.