foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Duy; TS. Trần Kim Liễu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với các vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội cũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Trần Minh Mẫn; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ M121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện tại tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trên thực tế.

 

Tác giả: Trương Quang Mẫn; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59704232/ M121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đánh giá và làm sáng tỏ các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng như thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ M103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nói chung.

Tác giả: Võ Hồng Hạnh; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ H107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường; phân tích đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để chỉ ra những hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Bình Tân nói riêng và ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn