foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hương Thắm; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068 / Th114. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; xác định vị trí, vai trò, nội dung, đặc điểm của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tại tỉnh Phú Yên, xác định những nguyên nhân đồng thời rút ra những kinh nghiệm bổ ích từ thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã tại tỉnh Phú Yên. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Đại; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970686/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tuyển dụng công chức ngành thi hành án dân sự hiện nay, những tích cực và hạn chế của vấn đề này, luận văn đưa ra quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao về công tác tuyển dụng một cách có hiệu quả nhất.

 

Tác giả: Phạm Thị Hạnh; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597053/ H107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu việc thực hiện khiếu nại của đối tượng thanh tra cũng như khả năng bảo đảm việc thực hiện khiếu nại của chủ thể này trên bình diện pháp lý lẫn thực tiễn. Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế để đưa ra được phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải quyết khiếu nại nói chung và khiếu nại liên quan đến đối tượng thanh tra nói riêng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bình; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970328292/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của Luận văn thạc sĩ là tìm ra được những giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật về bạo lực gia đình cho phụ nữ từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Yến; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh và thực trạng hoạt động đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn Phú Yên giai đoạn 2016 đến năm 2020. Từ đó đề xuất những giải pháp góp phần tăng cường quản lý đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn