foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Thanh Lâm; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.37168/ L120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đo lường và đánh giá hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật (TE-Technical Efficiciency) của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ở tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng.

 

Tác giả: Trương Kính Hoa; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.12/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về việc làm thêm của lao động nông nghiệp ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết nhu cầu việc làm thêm nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của lao động nông nghiệp.

 

Tác giả: Trần Minh Toàn; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất của hai mô hình trồng mía và bắp. Qua đó đề xuất một số giải pháp làm tham chiếu cho sự chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương.

 

Tác giả: Lâm Tuấn Long; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ L431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả tài chính một mô hình chăn nuôi tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhằm xác định mô hình chăn nuôi hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên từ đó giúp người dân chọn mô hình chăn nuôi hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

 

Tác giả: Cao Hải Đảo; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Đ108. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra được thuận lợi, khó khăn, lợi thế và tiềm năng của mô hình lúa tôm càng xanh và lúa 2 vụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình góp phần cải thiện thu nhập và sinh kế hộ dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn