foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thu Cúc; TS. BS. Nguyễn Trung Hòa  (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.192/ C506. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của ngƣời trực tiếp chế biến thực phẩm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang năm 2022. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng đến kiến thức, thực hành của ngƣời trực tiếp chế biến thực phẩm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang năm 2022.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn