foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Tiếp; TS. Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37/ T307. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó, đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao giáo dục kỹ năng thích ứng cho học sinh lớp 4 ở các trường tiểu học huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Thị Kiều Ngân; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.83/ Ng121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lí luận về giáo dục đạo đức và dạy học môn Đạo đức ở cấp tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học môn Đạo đức lớp 2 tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023. Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.83/ Ng419 . Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học. Khảo sát và đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học. Đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học.

 

Tác giả: Phạm Thị Như Ý; TS. Huỳnh Thái Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.7044/ Y600. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất một số biện pháp nhằm huy động kiến thức nền cho học sinh trong dạy học số thập phân lớp 5 tại các trường Tiểu học thành phố Cà Mau.

 

Tác giả: Thái Thị Mỹ Duyên; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37044/ D527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Dựa trên các cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm và kết quả khảo sát thực trạng hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cho học sinh lớp 2 tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả về tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cho học sinh lớp 2.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn