foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Dũng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương, PGS. TS. Nguyễn Phong Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 187Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 395.2089959752/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua nghiên cứu nghi lễ vòng đời người, Luận án làm rõ sự đa dạng văn hóa tộc người Cơ Tu. Từ đó, nhận thức đúng về sự biến đổi và các vấn đề đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Huỳnh Công Duẩn; GS. TS. Lê Chí Quế, TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 194Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 792.095978/ D502. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận án đi sâu miêu tả và phân tích những đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM. Cụ thể, công trình sẽ làm rõ những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam Bộ như: Tính dung hợp, Tính linh hoạt, Tính sông nước thể hiện như thế nào trong kịch nói thông qua đề tài, nội dung, mỹ thuật sân khấu, phương pháp dàn dựng, ngôn ngữ thoại kịch. Đồng thời khẳng định giá trị của kịch nói ở Tp.HCM cũng như vai trò quan trọng và cần thiết của nghệ thuật kịch nói trong lịch sử văn hóa - nghệ thuật của Nam Bộ và trên lộ trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững của Tp.HCM.

 

Tác giả: Hoàng Sĩ Ngọc; PGS. TS. Trần Văn Ánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932/ Ng419. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những đặc trưng, ý nghĩa, giá trị thông qua những biểu hiện của Rắn thần Naga trong nhiều lĩnh vực văn hóa người Khmer Nam Bộ nhằm góp phần tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ.

 

Tác giả: Mai Hoàng Diệu; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959799/ D309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu những nét đặc trưng về giá trị, hướng đến việc nhận diện những nét đặc sắc trong phong tục thờ cúng tổ tiên của người Khmer Sóc Trăng, tìm ra những nét truyền thống, cách thức tổ chức, thời gian, người đứng ra cúng… sự thay đổi theo thời gian qua sự ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, giao thoa văn hóa và ý nghĩa của tục thờ cúng tổ tiên. Đồng thời, luận văn cũng hướng đến việc so sánh tìm ra những điểm tương đồng cũng như dị biệt trong phong tục thờ cúng tổ tiên giữa người Khmer và người Việt. Từ đó đưa ra những nguyên nhân cũng như giải thích những vấn đề thông qua quá trình cộng cư, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

Tác giả: Phan Anh Tuấn; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.85/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử của sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre, để từ đó hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn