foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trúc Linh; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 791.0959786/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định vị thế, tầm quan trọng của hoạt động giải trí trong hệ thống thiết chế văn hóa công lập và vai trò cần thiết của hoạt động giải trí trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Trà Vinh hiện nay.

 

Tác giả: Lê Bá Toàn; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn nhằm tìm hiểu quá trình diễn ra các nghi lễ của một đám tang của người Việt Công giáo ở Trà Vinh để hiểu rõ một cách xác thực hơn về nghi lễ này. Và trên cơ sở đó nội dung còn đưa ra các yếu tố dẫn đến sự biến đổi từ nghi lễ trong một tang lễ của người Việt Công giáo góp phần làm sáng tỏ những yếu tố văn hóa dẫn đến sự thay đổi đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa người Việt Công giáo ở Trà Vinh. Ngoài ra, nội dung còn góp phần chỉ ra đặc trưng và giá trị từ nghi lễ tang ma của người Việt Công giáo ở Trà Vinh hiện nay đối với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Tác giả: Huỳnh Mô Ni Rượng; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959786/ R561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tìm hiểu về lễ hội Kathina tại gia của người Khmer tỉnh Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp huyện Duyên Hải) là để làm rõ về nguồn gốc hình thành lễ hội, mục đích, vai trò, ý nghĩa, thời gian, các lễ vật dùng trong lễ hội, nội dung diễn trình lễ hội Kathina tại gia của người Khmer và từ đó tìm ra những tương đồng và dị biệt của lễ hội Kathina tại gia và tại chùa. Đồng thời, để chỉ rõ về giá trị lễ hội, sự biến đổi cũng như nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của lễ hội Kathina tại gia và xu hướng phát triển của lễ hội Kathina hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hoá, hiện đại hoá hiện nay. Từ đó, nhằm đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp để phát huy giá trị văn hoá của lễ hội Kathina tại gia của người Khmer.

 

Tác giả: Kim Chane Tha; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu chuyên sâu về kinh lá buông của người Khmer Nam Bộ, trong đó tập trung thu thập và phân loại kinh lá buông, đưa ra giá trị của nó trong đời sống tinh thần của người Khmer tỉnh Trà Vinh nhưng đặt trong chỉnh thể thống nhất đó là trên địa bàn Nam Bộ.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Huệ; PGS. TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959795/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu dưới góc nhìn văn hóa học về lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các; các đặc điểm, giá trị của lễ hội và vai trò của lễ hội trong đời sống cộng đồng. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Lễ hội trong bối cảnh hội nhập khu vực hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn