foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mãi; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 028.90959786 / M103  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh, tìm ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc đọc có hiệu quả của thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Vận dụng những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng để nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa đọc. Những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của thiếu nhi;

- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhitại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Trong đó nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như phân tích các nguyên nhân hạn chế trong việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Thư viện tỉnh Trà Vinh để tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững.

 

Tác giả: Võ Văn Phát; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.850959787 / Ph110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, văn hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Nhận định và đánh giá các mặt của văn hóa gia đình, vai trò, sức ảnh hưởng của văn hóa gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Tam Bình trong thời gian qua. Đồng thời tìm sự tương tác giữa phong trào xây dựng gia đình văn hóa với văn hóa gia đình của huyện, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm duy trì, phát huy những giá trị trong gia đình truyền thống, xây dựng những giá trị mới trong văn hóa gia đình phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

 

Tác giả: Kiều Thị Bé Trang; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cung cấp nguồn tư liệu mới về hoạt động mưu sinh và việc bảo tồn các giá trị văn hóa thông qua hoạt động mưu sinh. Xác định những vấn đề đặt ra cho hoạt động mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn trong mối quan hệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Là nguồn tư liệu quan trọng, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân Thị trấn Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát những nét chính về điều kiện tự nhiên, xã hội của Thị trấn Trà Ôn để thấy được những mặt thuận lợi và khó khăn trong hoạt động mưu sinh;

- Tái hiện lại hoạt động mưu sinh để rút ra những tích cực, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thị trấn Trà Ôn;

- Thông qua hoạt động mưu sinh nhận diện văn hóa mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn để từ đó đưa ra kiến nghị để góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương mình.

Tác giả: Trương Công Huân; TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi gia đình truyền thống cuả người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa gia đình đối với sự phát triển của người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;

- Điền giã, khảo sát văn hóa gia đình truyền thống của người Raglai 9/9 xã huyện Bác Ái;

- Đi tìm nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa gia đình của người Raglai ở huyện Bác Ái.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm tìm hiểu sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa hai dân tộc dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá vật chất người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh;

- Nhằm hiểu rõ hơn sắc thái văn hóa hai dân tộc là người Việt, người Hoa thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất. Ngoài ra, nó còn có mục đích hiểu rõ hơn hình thức ứng xử của người Viêt, người Hoa trước biến đổi từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để tiến tới hội nhập và phát triển, nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình;

- Dựa trên cơ sở trên, mục đích của nó còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy, gìn giữ những giá trị tốt đẹp được coi là những di sản văn hóa của người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trong việc phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, lối sống và xây dựng, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tương lai được tốt hơn.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.