foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm tìm hiểu sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa hai dân tộc dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá vật chất người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh;

- Nhằm hiểu rõ hơn sắc thái văn hóa hai dân tộc là người Việt, người Hoa thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất. Ngoài ra, nó còn có mục đích hiểu rõ hơn hình thức ứng xử của người Viêt, người Hoa trước biến đổi từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để tiến tới hội nhập và phát triển, nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình;

- Dựa trên cơ sở trên, mục đích của nó còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy, gìn giữ những giá trị tốt đẹp được coi là những di sản văn hóa của người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trong việc phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, lối sống và xây dựng, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tương lai được tốt hơn.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hồng Tùng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959783 / T513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ quá trình hình thành, phát triển của tục thờ Tứ Kiệt. Thông qua việc nghiên cứu những giá trị văn hóa của tục thờ Tứ Kiệt. Trên cơ sở đó, để làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cai Lậy anh hùng mang sắc thái văn hóa của địa phương nhằm bảo tồn và phát huy tục thờ Tứ Kiệt ở Cai Lậy, Tiền Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Rọ Mu Ni; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Trên cơ sở tư liệu khảo sát thực tế và các nguồn tài liệu khác, bước đầu nhằm giới thiệu một cách khái quát và tương đối đầy đủ về lễ vật Sla-tho, từ nguồn gốc, chức năng của Sla-tho cho đến những cách thức chế tác của các loại Sla-tho Khmer;

- Chỉ ra những đặc thù riêng, những đóng góp của lễ hội Khmer như một biểu hiện của sự sáng tạo văn hóa của tộc người Khmer trong quá trình cộng cư với người Việt, người Hoa tại địa phương. Nêu lên những khuynh hướng mới phát sinh trong việc chế tác Sla-tho Khmer có thể tác động không ít đến giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Khmer, thậm chí ảnh hưởng cả đến đời sống tinh thần của cư dân. Qua đó nhằm đề cao yếu tố tích cực, giảm trừ tính tiêu cực trong sinh hoạt cộng đồng;

Dựa vào các cơ sở lý thuyết về giải mã ký hiệu để làm rõ ý nghĩa của lễ vật Sla-tho trong văn hóa người Khmer Nam Bộ. Từ đó đề xuất những nhận định làm cơ sở cho việc xây dựng một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị lễ vật Sla-tho nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa văn hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Đình Trinh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu kết quả của việc tích hợp các giá trị truyền thống văn hóa trong giáo dục đối với sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang trong giai đoạn hiện nay;

- Đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, sử dụng những giá trị truyền thống văn hóa trong giáo dục cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Register to read more ...

Tác giả: Phan Hạnh Phương; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu Lễ hội Phật đản tại Thành phố Trà Vinh để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của lễ hội hiện nay ở nước ta.

Để đạt được mục đích trên, luận văn cần thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: xây dựng hệ thống cơ sở lí luận, đặc trưng Lễ hội Phật đản ở Việt Nam; Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, cho biết sự ảnh hưởng của Lễ hội Phật đản tại Thành phố Trà Vinh; Đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy giá trị của lễ hội gắn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa ở Trà Vinh trước bối cảnh hội nhập và phát triển.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.