foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Nhã Trúc; PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.479159786/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung phân tích thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh hiện nay và đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Yến Chi; PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 117Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.479159786/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp; TS. Hồ Ngọc Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại tỉnh Trà Vinh;

- Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh nói chung và du lịch theo định hướng văn hóa Khmer Nam bộ nói riêng cho tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn