foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Kim Nhân; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 130Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683/ Nh121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các HTXNN để tìm ra những yếu tố tác động, hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động cũa HTXNN, đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTXNN trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và công nghiệp hóa ở tỉnh Trà Vinh:

- Phân tích, đánh giá được hiện trạng các nguồn lực và hoạt động của HTXNN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích, đánh giá được hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTXNN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HTXNN của tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Huỳnh Chí Trung; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4/ Tr513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích những mặt tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi heo thịt, từ đó đề xuất các giải pháp để góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo thịt tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long:

- Phân tích thực trạng tình hình chăn nuôi heo thịt của hộ nuôi tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

- Phân tích hiệu quả đầu tư chăn nuôi heo thịt của các nông hộ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi heo thịt của hộ chăn nuôi tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

- Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nghề chăn nuôi heo thịt cũng như quá trình tiêu thụ của hộ nuôi heo trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Nghiệp; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959787 / Ngh307. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng các hoạt động, thu nhập, đời sống của người dân, từ đó đề xuất các giải pháp ổn định cuộc sống và thu nhập của hộ dân sau khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Bình Minh:

- Đánh giá thực trạng thu nhập của người dân sau khi thu hồi đất để xây dựng KCN Bình Minh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân sau khi thu hồi đất;

- Phân tích và đánh giá những cơ hội, thách thức, những thuận lợi và khó khăn của việc xây dựng khu công nghiệp Bình Minh đến thu nhập của người dân;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho các hộ dân sau khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Lệ; PGS. TS. Nguyễn Duy Cần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.5 / L250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ hơn thực trạng về nghèo tại huyện từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần cải thiện tình trạng nghèo khó của địa phương và giảm nghèo bền vững.

- Đánh giá hiện trạng nghèo tại huyện Cầu Ngang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều tại huyện Cầu Ngang;

- Đề xuất được các giải pháp giảm nghèo cho huyện.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Trần Thị Phụng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15 / Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn tín dụng nông thôn cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của phụ nữ nông thôn trong huyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng để phụ nữ có thể sử dụng thu nhập của gia đình một cách hiệu quả nhất cho việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc.

- Đánh giá thực trạng sử dụng vốn vay thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn từ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn