foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Mộng Hằng; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 / H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả hợp tác và hiệu quả tài chính trong nghề nuôi hàu trên bè ven sông tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác sản xuất một cách ổn định và bền vững, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho ngư dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng sự hợp tác trong nghề nuôi hàu trên bè ven sông tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả hợp tác và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của các tổ viên/xã viên tham gia THT/HTX nuôi hàu ở địa bàn nghiên cứu;

- Phân tích hiệu quả tài chính của nghề nuôi hàu trên bè ven sông tại huyện Duyên Hải;

 - Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác sản xuất đối với nghề nuôi hàu.

 

Tác giả: Lê Thị Thanh Vân; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683 / V121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long, qua đó đề xuất những giải pháp trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả bền vững góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long để nhận ra những khó khăn, thách thức và cơ hội cải tiến hiệu quả hoạt động hợp tác xã;

- Phân tích hiệu quả và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Tác giả: Nguyễn Công Thức; TS. Nguyễn Văn Tú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68 / Th552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nuôi tôm cua kết hợp nhằm để cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển thủy sản tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất của mô hình nuôi tôm cua kết hợp tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả sản xuất và những yếu tố tác động lên mô hình nuôi tôm cua kết hợp tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất giải pháp phát triển mô hình nuôi tôm cua kết hợp tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Võ Thành B; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / B250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn, khẳng định tính ưu việt của sản xuất lúa theo phương thức cánh đồng lớn, từ đó đề xuất các chính sách mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

- Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình cánh đồng lớn và so sánh với cách canh tác truyền thống trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ trong vùng nghiên cứu;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiên; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.3 / T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình nuôi dê bán chăn thả và nuôi dê nhốt chuồng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tìm ra những ưu khuyết điểm của từng mô hình để đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển nuôi dê một cách bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng nuôi dê bán chăn thả và nuôi dê nhốt chuồng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình nuôi dê bán chăn thả và nhốt chuồng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình nuôi dê của các nông hộ tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn