foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thảo; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng; PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn hệ thống hoá và củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Phòng Nội vụ tại tỉnh Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới.

 

Tác giả: Cao Quốc Dũng; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức.

 

Tác giả: Nguyễn Phi Thoàng; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Th407. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ hệ thống các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn trong công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật. Trên cơ sở đó, khảo sát thực trạng thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng và sử dụng công chức của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ ra các hạn chế trong quy định của pháp luật và thực trạng thực hiện, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức. Tổng luận vấn đề lý luận về công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương tại tỉnh Trà Vinh. Đánh giá việc triển khai, thực hiện pháp luật và kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong đó có công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, những thực trạng, nguyên nhân và một số kiến nghị.

 

Tác giả: Lâm Bá Phong; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và thực trạng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, nêu thực trạng cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ ra những bất hợp lý, những tồn tại trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó đề ra quan điểm và một số giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, Long An.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.