Tác giả: Phạm Quốc Hùng; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59708/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, làm rõ các quy định pháp lý, cơ sở lý luận của mô hình tổ chức Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông hiện hành, đối chiếu với thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện những bất cập, so sánh, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, kinh nghiệm địa phương khác, ý kiến chuyên gia để tìm ra giải pháp tinh gọn bộ máy, đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Sở Thông tin và Truyền thông, của bộ máy nhà nước tại địa phương nói chung. Thứ hai, làm rõ các quy định pháp lý, cơ sở lý luận của hoạt động thanh tra nói chung, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông theo pháp luật hiện hành, đối chiếu với thực tiễn, đặt trong bối cảnh khuynh hướng công nghệ 4.0 trên thế giới phát hiện những bất cập, lạc hậu, so sánh tham khảo kinh nghiệm nước ngoài nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.