Tác giả: Lâm Bá Phong; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và thực trạng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, nêu thực trạng cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ ra những bất hợp lý, những tồn tại trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó đề ra quan điểm và một số giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, Long An.