Tác giả: Cao Trung Tín; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042 / T311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự của VKSND để từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của VKSND trong thời gian tới.