Tác giả: Huỳnh Việt Thắng; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59701425/ Th116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, vấn đề pháp lý và thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả liên quan đến tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.