Tác giả: Trần Thu Thảo; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.922071/ Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động dạy học phân môn Kể chuyện của HS là người dân tộc Khmer ở trường Tiểu học;

Nghiên cứu lí luận hoạt động giao tiếp và để đề xuất đổi mới phương pháp dạy học Kể chuyện cho HS Khmer;

Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ Khmer sau 2020 theo định hướng phát triển năng lực qua việc thực nghiệm sư phạm.