Tác giả: Lý Thị Hồng Lê; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tiếp cận cơ sở lí thuyết về thể loại sử thi, dạy học tương tác;

- Tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm sử thi ở trường THPT hiện nay để đánh giá được các phương pháp, cách thức dạy học đối với tác phẩm sử thi của người dạy có tạo sự hứng thú và phát huy năng lực của học sinh;

- Triển khai thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài;

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể cho việc ứng dụng cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo.