Tác giả: Huỳnh Vũ Nguyên; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

To examine the effectiveness of project-based learning in raising students’ speaking performances. To explore learners’ evaluations of project based learning implementation and their attitudes towards project-based learning in speaking lessons.