Tác giả: Huỳnh Thị Sánh; TS. Đặng Tấn Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.24071/ S107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The primary goal of this study is to investigate the effects of guessing word meanings from context in vocabulary learning on seventh-grade students’ vocabulary acquisition at VVK High school. The second aim is to explore students’ attitudes towards the use of guessing word meanings from context for their vocabulary acquisition.