Tác giả: Đỗ Thị Phương Trinh; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.007/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Therefore, this study aims to investigate students’ common writing errors, the effects of process writing on enhancing their writing performance in terms of writing fluency and accuracy and their attitude towards process approach.