Tác giả: Lý Thị Thu Lan; PGS. TS. BS. Nguyễn Trọng Ngữ, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2018.

Mô tả: 125Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.6 / L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:


- Đánh giá được thực trạng chăn nuôi và tính đa dạng kiểu hình của cút nuôi tại 6 tỉnh ĐBSCL;

- Xác định được năng suất đẻ trứng của cút và đánh giá ảnh hưởng của tuổi và khối lượng trứng đến chất lượng trứng;

- Xác định những vị trí đa hình trên các gen ứng viên và phân tích mối liên kết của chúng đối với năng suất sinh sản của cút;

- Chọn lọc và đánh giá năng suất sinh sản của nhóm cút mang những kiểu gen tốt liên quan đến năng suất trứng.