Tác giả: Lâm Ngọc Dung; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.460959786/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của người Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện tình trạng nghèo cho người dân tại tỉnh Trà Vinh.