Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Đại học Thể dục Thể Thao TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 796.44071 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại trường Trường Đại học Trà Vinh.

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...