Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền; NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.112/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.