Tác giả: Trần Ngọc Thơ; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6521/ Th460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học và tìm hiểu đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, luận văn đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn.