Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoa; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Công trình nghiên cứu của tác giả nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về công tác dự báo và qua đó góp phần dự báo đúng và đề xuất biện pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THPT của tỉnh Trà Vinh từ năm 2020 đến 2030.