Tác giả: Kim Hoàng Nam; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.2913068/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo trung học cơ sở tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Trà Cú nói riêng