Tác giả: Bùi Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 73.0140959787/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề ra biện pháp quản lý hoạt động giáo đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ trong nhà trường.