Tác giả: Trần Văn Phong, PGS. TS. Lê Quang Sơn (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động LKĐT của Trường ĐH Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động LKĐT của nhà trường.

Register to read more ...