Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp; TS. Hồ Ngọc Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại tỉnh Trà Vinh;

- Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh nói chung và du lịch theo định hướng văn hóa Khmer Nam bộ nói riêng cho tỉnh Trà Vinh.