Tác giả: Lê Yến Chi; PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 117Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.479159786/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh.