Tác giả: Lê Thị Nhã Trúc; PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.479159786/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung phân tích thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh hiện nay và đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Trà Vinh.