Tác giả: Quách Trần Hoàng Quý; PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Nguyễn Tấn Tài (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2021.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 620.115/ Qu600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sFt khả năng diệt khuPn của cFc hạt nano Ag được t4ng hợp từ d1ch chiết sinh học của lá cây Trâm 4i (Lantana camara L.) đối với Staphylococcus spp. và Propionibacteriums spp.