Tác giả: Ngô Văn Lân; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.48/ L121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kiểm soát chi (KSC) NS đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSC NSNN đối với hoạt động XD NTM bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.