Tác giả: Danh Út. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 170Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Chỉ ra nguyên nhân gây biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer từ sau năm 1986, là mốc thời gian đất nước ta bắt đầu đổi mới toàn diện, đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển mọi mặt đời sống, xã hội đã chuyển biến, đời sống các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer cũng chuyển biến theo nguyên nhân khách quan và chủ quan.

- Làm rõ thực trạng đời sống văn hóa của các vị tu sĩ trong Phật giáo Nam tông Khmer từ sau năm 1986 đến nay, để hiểu rõ bản chất của vấn đề đặt ra, có quan hệ tương tác với cuộc sống Phật tử Khmer, cũng như các mối quan hệ giữa các tôn giáo bạn, nhất là hệ phái Bắc tông và Khất sĩ và có quan hệ với các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Register to read more ...