Tác giả: Võ Thanh Quân; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3/ Qu121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); sinh hoạt văn hóa mang tính cá nhân, gia đình tại chùa Âng (Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).