Tác giả: Đỗ Phi Công; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959783/ C455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn công tác tuyên truyền tại báo Ấp Bắc, luận văn nhận diện các yếu tố VHPVT của Tiền Giang được thể hiện trên báo Ấp Bắc, đồng thời phân tích những vấn đề làm được, những vấn đề chưa làm được trong công tác tuyên truyền, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền VHPVT trên báo Ấp Bắc.