Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ, PGS. TS. Trần Hồng Liên, TS. Phạm Công Khâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 196Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ Th400. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện yếu tố giá trị văn hóa tộc người, những biểu hiện GTVH của TN Khmer vùng Tây Nam bộ hiện nay và vận dụng những GTVH Khmer TNB vào quá trình xây dựng nông thôn mới nơi họ đang sinh sống. Từ đó, có những dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB và đề xuất những khuyến nghị góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới.