Tác giả: NCS Tạ Duy Linh; PGS. TS. Phan An, TS. Nguyễn Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 193Tr. Số định danh: 395.2309597 / L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc mô tả, phân tích những biến đổi trong tang thức của đám tang tín đồ người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh, tham chiếu diễn trình thay đổi quan điểm của các Công đồng Công giáo, luận án hướng tới mục đích làm sáng tỏ tính nhập thế của Kitô giáo từ sau Công đồng Vatican II, cụ thể là sự cộng sinh văn hóa giữa nghi lễ Công giáo và phong tục truyền thống dân tộc của người Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.