Tác giả: Phan Thị Mỹ Ly; PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 136Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ đề tài “Đặc điểm nội dung và nghệ thuật tập thơ Cổ tâm bách vịnh của Lê Thánh Tông”, người viết vạch ra các mục đích nghiên cứu như sau:

- Một là, tổng hợp được quan điểm nhất định về khái niệm và đặc điểm thể loại thơ vịnh sử.

- Hai là, khái quát nên những đặc điểm giá trị riêng về nội dung và nghệ thuật của tập thơ Cổ tâm bách vịnh.

- Ba là, nhận định chung về diện mạo và những ảnh hưởng của thơ vịnh sử trong nền văn học trung đại Việt Nam.

Register to read more ...