foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Trần Lợi; PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 148Tr. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp trong thanh niên tại tỉnh Trà Vinh. Phân tích mức độ tác động của từng yếu tố đến ý định khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Trà Vinh.Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Trà Vinh theo các tiêu chí nhân khẩu học. Đề xuất các hàm ý quản trị để nâng cao ý định khởi nghiệp của thanh niên trong thời gian tới


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn