foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Hoàng Sĩ Ngọc; PGS.TS. Trần Văn Ánh (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 149Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những ý nghĩa, đặc trưng, giá trị thông qua những biểu hiện của Rắn thần Naga trong nhiều lĩnh vực văn hóa người Khmer Nam Bộ nhằm góp phần tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ.

Nhiệm vụ:

- Xác lập cơ sở lý luận, các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu;

- Hệ thống hóa các dạng thức tồn tại và sức ảnh hưởng của Rắn thần Naga trong đời sống văn hoá của người Khmer Nam Bộ trên phương diện văn hóa phi vật thể và vật thể như: tôn giáo, phong tục, tập quán, lễ hội, kiến trúc, hội họa, trang phục, nghệ thuật biểu diễn, văn học dân gian;

- Giải mã những ý nghĩa mà Rắn thần Naga truyền tải thông qua những biểu hiện của nó trong các lĩnh vực văn hóa Khmer Nam Bộ;

- Khảo sát, hệ thống những đặc trưng, giá trị của Rắn thần Naga trong văn hóa người Khmer Nam Bộ;

- So sánh nét tương đồng và dị biệt giữa Rắn thần Naga trong văn hóa Khmer Nam Bộ với tín ngưỡng thờ rắn, rồng của một số tộc người;

- Đưa ra một số ý kiến bình luận trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tộc người Khmer Nam Bộ từ biểu tượng Rắn thần Naga.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn