foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Thành Duy.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 135Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 335.4346 / D523 .Vị trí: Kho Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1: Mối quan hệ giữa văn hóa và việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương 2: Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn