foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. Trần Văn Giàu.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 1997.

Mô tả: 171Tr, kích thước: . Số định danh:

Nội dung:

1/ Có hay không có "Tư tưởng Hồ Chí Minh"? 2/ Trang bị kiến thức và tư tưởng của Nguyễn thời trẻ, trước 1911. 3/ Những yếu tố tư tưởng được Hồ Chí Minh nhập tâm khi ở Tây Âu, trước khi gặp chủ nghĩa Lênin (1911 - 1920). 4/ Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 - 1930. 5/ Cách mạng giải phóng dân tộc: vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. 6/ Hồ Chí Minh nhà hiền triết.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn