foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Trần Kim Ngân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ Tr120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Bảo Minh Trà Vinh. Qua việc thực hiện đề tài này có thể giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động tài chính của công ty,từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn