foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Yến Như; Phạm Văn Cà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.73/ Nh550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dư Thị Cẩm Tiên; Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.1734/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán.

 

Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Ngọc; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.9/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty TNHH MTV TMDV Tài Thành Phát nhằm đưa ra các kiến nghị giúp Công ty hoàn thiện hơn về công tác xác định kết quả kinh doanh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thiên Chức; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ Ch506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty (2015 – 2017). Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp để hoàn thiện về công tác kế toán XĐKQKD tại Công ty trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Thị Kim Ngân; Cô Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.835/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng cơ sở lý luận về kế toán Chi NSNN để tìm hiểu về kế toán chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong 3 năm 2014, 2015 và 2016. Phân tích thực trạng Kế toán Chi Ngân sách Nhà nước. Từ đó đề xuất các giải pháp để có thể Chi Ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả và hoàn thiện công tác kế toán Chi Ngân sách Nhà nước.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn