foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Kim Phụng; Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.72/ Ph513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty TNHH MTV Thương ̣ mại - Vân tải Trường Anh” đươc thực hiện để đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiên công tác hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty ̣ Trường Anh nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn