foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt. Từ đó đề xuất một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt.

 

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thư; Cô Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.867/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Đánh giá hiệu quả kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.

 

Tác giả: Lê Minh Mẫn; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76 / M121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền tại DNTN Minh Hớn. Từ đó đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại DNTN Minh Hớn

Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền; Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Gia Hạo, thấy được những tồn tại trong kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ D309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Hai Yến. Đánh giá thực trạng công tác kế toán và kế toán bán hàng tại Công ty. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty TNHH Hai Yến.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn