foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2016. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình nguồn vốn, huy động vốn, tình hình cho vay, thu nợ, dƣ nợ, nợ xấu trong giai đoạn 2014 – 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn